Ο ΕΔΣΝΑ έχει λόγο ύπαρξης:ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, με προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του και κοινωνικό έλεγχο των δράσεων

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Εγκύκλιος για τις εκλογές ανάδειξης 2 αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των ΟΤΑ Α’ βαθμού.Με αφορμή της λήξης της θητείας των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ Α’ βαθμού στο τέλος του 2018, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου όπου καθορίζει την διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη  δύο (2) αιρετών μελών για την διετή περίοδο 2019 – 2020.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στους πίνακες εκλογέων θα συμπεριληφθεί
► το μόνιμο προσωπικό όλων των κατηγοριών και κλάδων,
► και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων.
Στους ανωτέρω πίνακες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα συμπεριληφθούν και τυχόν υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία σύνταξης των πινάκων εκλογέων τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία δεδομένου ότι σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης, δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αργίας. Βάσει των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 103 του ΚΚΔΚΥ ο τελών σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας δεν αποβάλλει την υπαλληλική του ιδιότητα, οπότε και εξακολουθεί να υπάγεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο που υπαγόταν και πριν να τεθεί στην κατάσταση αυτή και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει η υπουργική απόφαση, αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν, ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα και στην περίπτωση των εν λόγω υπαλλήλων να συμπεριληφθούν στους πίνακες εκλογέων.
Περαιτέρω, αναφέρει η εγκύκλιος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1β του ν. 3584/2007, όπως ισχύει οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον τον βαθμό Δ’. (Σημ. με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 18 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’))
Ολόκληρη η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΔΩ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2019-2020
Υπουργική Απόφαση 24405/20-5-2011 (Β’1271)
«Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατάργηση της αριθμ. οικ. 21845/1998 (Β’ 667) υπουργικής απόφασης»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Διάταξη
Υ.Α.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΜε βάση την Υ.Α.Μετάθεση ημερομηνίας λόγω Σ/Κ
Άρθρο 3 § 1Σύνταξη πινάκων εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για κάθε Υ.Σ.Μέχρι Σάββατο 30 Ιουνίου 2018Μέχρι Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018
Άρθρο 3 § 2Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση πινάκων εκλογέωνΜέχρι
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
Άρθρο 3 § 3, 4Αιτήσεις, διορθώσεις, ενστάσεις στον πίνακα εκλογέωνΜέσα σε αποκλειστική προθεσμία 7 ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων εκλογέων, ήτοι μέχρι Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
Άρθρο 3 § 5Εξέταση αιτήσεων, διορθώσεων, ενστάσεωνΜέχρι
Κυριακή 5 Αυγούστου 2018
Μέχρι Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018
Άρθρο 3 § 5Διόρθωση/ Οριστικοποίηση πινάκων εκλογέωνΜέχρι
Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018
Μέχρι Τρίτη 7 Αυγούστου 2018
Άρθρο 4 § 2, 4Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων (μεμονωμένων ή συνδυασμών)Από 1η έως 15 Ιουλίου 2018Από 1η έως 16 Ιουλίου 2018
Άρθρο 5 § 1Σύνταξη αλφαβητικών πινάκων υποψηφίωνΜέχρι
Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018
Άρθρο 5 § 2Τοιχοκόλληση και αποστολή πινάκων υποψηφίωνΜέχρι
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
Άρθρο 5 § 3Υποβολή ενστάσεων για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίωνΑποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίωνΜέχρι Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018
Άρθρο 8 § 3, 4Δημόσια κλήρωση και ειδοποίηση μελών Εφορευτικών ΕπιτροπώνΜέχρι Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018Μέχρι Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018
Άρθρο 8 § 3Τοιχοκόλληση ανακοίνωσης για τη δημόσια κλήρωση μελών Εφορευτικών Επιτροπών5 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της κλήρωσης
Άρθρο 5 § 4Εξέταση ενστάσεων από εφορευτική επιτροπήΜέσα σε 3 εργάσιμες από την παραλαβή τους (παραλαβή ενστάσεων μέχρι Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018)
Άρθρο 5 § 5Κατάρτιση οριστικών πινάκων υποψηφίωνΜέχρι Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

Άρθρο 1 § 1Προκήρυξη εκλογών για καθορισμό ημέρας ψηφοφορίαςΜέχρι Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018Μέχρι Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018
Άρθρο 7 § 2Ενημέρωση εκλογέων για το χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίαςΤουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την καθορισθείσα ημέρα ψηφοφορίας
Άρθρο 7 § 1, 3Αποστολή εγκυκλίου από Διευθύνσεις Διοικητικού για τη γνωστοποίηση ημερομηνίας και ώρας ψηφοφορίας (8 π.μ.
έως 5 μ.μ.), τόπου και καταστήματος ψηφοφορίας , καθώς και ονομάτων υποψηφίων
Τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την καθορισθείσα ημέρα ψηφοφορίας
Άρθρο 9 § 1Παράδοση ψηφοδελτίων στην Εφορευτική ΕπιτροπήΜέχρι Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
Άρθρο 9 § 5Αποστολή στους ΟΤΑ οριστικών καταλόγων εκλογέωνΜέχρι Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

http://askota.gr/2018/06/29/8507/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου