Ο ΕΔΣΝΑ έχει λόγο ύπαρξης:ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, με προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του και κοινωνικό έλεγχο των δράσεων

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Αυτά είναι τα 30 άρθρα για τους εργαζόμενους (αναλυτικά)Σημαντικές είναι οι ρυθμίσεις που έχει το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ. Ειδικότερα, στο κεφάλαιο 3ο γίνεται ειδική αναφορά σε διατάξεις σχετικές με το προσωπικό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών όπως: Γονεικές άδειες, έλεγχος κατ’ οίκων ασθενούντων υπαλλήλων, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, θέματα Δημοτικών Αστυνομικών, μετατάξεις προσωπικού κ.α.
Ας δούμε τις προβλέψεις κατ’ άρθρο, όπως προκύπτουν από το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή:

Άρθρο 13
Κατάταξη προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευση που προέκυψαν από συγχωνεύσεις
Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετούσε με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 (Α’ 191) και δεν κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 ν. 3852/2010 (Α’ 87), εφόσον κατά την ημερομηνία συγχώνευσης είχε ενεργή σχέση εργασίας στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της απορροφώσας, κατατάσσεται, ύστερα από αίτηση του, σε θέσεις αορίστου χρόνου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του άρθρου 64 ν. 3801/2009 (Α’ 163) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζομένους αυτούς.
Άρθρο 32
«Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, οι δήμοι με πληθυσμό έως 30 χιλιάδες κατοίκους, οι νησιωτικοί δήμοι  με πληθυσμό μικρότερο των 18 χιλιάδων κατοίκων, καθώς και τα ΝΠΔΔ αυτών μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους  τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας».
Άρθρο 80
Διορισμός καταταγέντων σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων ΟΤΑ στα οποία έχουν κατανεμηθεί.
 1. Οι καταταγέντες σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις κατανομής σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, τα οποία είτε έχουν καταργηθεί ή λυθεί είτε καταργούνται ή λύονται, δύναται να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, στον φορέα, στον οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του καταργηθέντος φορέα. Ο διορισμός ή η πρόσληψη διενεργείται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την πράξη διορισμού ή πρόσληψης. Στην περίπτωση διορισμού μονίμου προσωπικού, δεσμεύεται κενή θέση της ίδιας κατηγορίας, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
 2. Ομοίως, δύνανται να προσλαμβάνονται και οι καταταγέντες σε πίνακες διοριστέων ΙΔΑΧ του ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο φορέα , ο οποίος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του καταργηθέντος ή λυθέντος νομικού προσώπου, μη απαιτουμένης της απόφασης κατανομής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4368/2016 (Α’ 21).
 3. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που διορίζονται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, σε συνιστώμενη με την πράξη διορισμού προσωποπαγή θέση, καταλαμβάνουν την πρώτη  κενή οργανική θέση αντιστοίχου κλάδου και κατηγορίας που θα συσταθεί ή κενωθεί.
Άρθρο 81
Διορισμοί  βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως 31.12.2015
 1. Η παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/94 (Α’ 28), όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται εφεξής για την κάλυψη θέσεων στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, στις περιπτώσεις επιτυχόντων, οι οποίοι είτε περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 έως 31.12.2015, είτε διατέθηκαν προς διορισμό με απόφαση του ΑΣΕΠ σε αντικατάσταση – αναπλήρωση των ως άνω διοριστέων υποψηφίων, ακόμη και αν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η εξέταση αιτημάτων των ανωτέρω φορέων για αντικατάσταση – αναπλήρωση, που έχουν υποβληθεί στο ΑΣΕπ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς έκδοση σχετικής απόφασης, θα ολοκληρωθεί.
 2. Υπάλληλοι, οι οποίοι διορίστηκαν ή πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, βάσει πινάκων διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 έως 31.12.2015 ή διατέθηκαν προς διορισμό με απόφαση του ΑΣΕΠ σε αντικατάσταση – αναπλήρωση των διορισθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονταν στους ως άνω πίνακες, επιτρέπεται να αποσπώνται ή να μετατάσσονται κατ’ εξαίρεση και πριν από τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας του άρθρου 45 του ν. 3584/2007 (Α’ 143). Η διετής δοκιμαστική υπηρεσία ή τυχόν υπόλοιπο αυτής διανύεται στην υπηρεσία υποδοχής.
Άρθρο 82
Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007
Οι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να καλύπτουν οργανικές θέσεις, κενές ή συστηνόμενες, κατόπιν αιτήματος του ΟΤΑ, κατά τις κείμενες διατάξεις, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, από προσληφθέντες σε ΟΤΑ α’ βαθμού, από 1-1-2008 μέχρι 01-01-2010, οι οποίοι απολύθηκαν ή πρόκειται να απολυθούν με τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού των περιλαμβανόμενων στον οριστικό πίνακα διοριστέων, με την διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, οι ΟΤΑ α’ βαθμού αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ πίνακες με τα στοιχεία των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1. Το ΑΣΕΠ κατατάσσει τα πρόσωπα αυτά σε πίνακα ανά κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα και περιφερειακή ενότητα, βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν στους οριστικούς πίνακες κατάταξης της οικείας προκήρυξης του ΟΤΑ α’ βαθμού. Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία, η κατάταξη γίνεται με βάση το χρόνο απασχόλησης στον ίδιο ΟΤΑ και, σε περίπτωση που προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, η κατάταξη γίνεται με βάση την παλαιότητα έκδοσης του προσωρινού πίνακα διοριστέων στον οποίο είχε ενταχθεί ο κάθε εργαζόμενος.
Όσοι με απόφαση του ΑΣΕΠ, ύστερα από εξέταση των ενστάσεων και τον αυτεπάγγελτο έλεγχο, έχουν εγγραφεί σε πίνακα απορριπτέων, επειδή δεν αποδείκνυαν τα απαιτούμενα από την οικεία προκήρυξη προσόντα, δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην διαδικασία του άρθρου αυτού.
Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει στο ΑΣΕΠ αίτημα για την πλήρωση θέσεων ανά ΟΤΑ και για συγκεκριμένους κλάδους /ειδικότητες. Το ΑΣΕΠ καλεί με δημόσια πρόσκληση τους περιλαμβανόμενους στους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου να υποβάλουν υποψηφιότητα και να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσμίας 10 ημερών, τις προτιμήσεις τους. Η επιλογή των υποψηφίων στις νέες θέσεις γίνεται με απόφαση του ΑΣΕΠ, με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων και με την σειρά, που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς.
Άρθρο 83
Κατάταξη προσωπικού σε συγχωνευθέντες ΦΟΔΣΑ
Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) και δεν κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 17 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85), εφόσον κατά την ημερομηνία συγχώνευσης είχε ενεργή σχέση στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις,  κατατάσσεται ύστερα από αίτηση του σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ. Η αίτηση του πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ενώ η πράξη κατάταξης εκδίδεται εντός μήνα από τη λήξη του διμήνου αυτού. Οι διατάξεις του άρθρου 64 ν. 3801/2009 (Α’ 163) εφαρμόζονται αναλόγως και στους εργαζομένους αυτούς.
Άρθρο 84
Αναπλήρωση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Ο.Τ.Α.
Η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης, κατά το προηγούμενο εδάφιο, το αρμόδιο για το διορισμό όργανο μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων».
Άρθρο 85
Αποσπάσεις προσωπικού
Υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών που είχαν αποσπαστεί σε Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 19 του ν. 2344/1995 (Α΄212) και του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 (Α΄18), μπορούν να ζητήσουν απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),  του της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3584/2007 και της παρ. 3Α του άρθρου 184 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), αντίστοιχα, χωρίς να απαιτείται πάροδος τριετίας από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Αποσπάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρούνται νόμιμες.
Άρθρο 86
Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007
Η παράγραφος 5 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και  των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Yπουργού και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο της απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς της ασφάλισης όπου είναι ασφαλισμένοι.  Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν με απόσπαση προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή  Επιστημονικών Συνεργατών των ΟΤΑ, καθώς και το προσωπικό που υπηρετούσε στις θέσεις αυτές κατά τη 2α Δεκεμβρίου του 2016»
Άρθρο 87
Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, δύνανται να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και διαλαμβάνει περιγραφή της υπηρεσιακής ή λειτουργικής ανάγκης, που δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.
β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου ΟΤΑ ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ. Οι καθαριστές / καθαρίστριες σχολικών μονάδων, των οποίων το ωράριο εργασίας μετατρέπεται, κατά τις διατάξεις της περ. α’, δύνανται, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από αίτησή τους και ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, να απασχολούνται και σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από εκείνες της τοποθέτησής τους».
Άρθρο 88
Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015
Στην παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), η φράση «με πράξη του οικείου δημάρχου» αντικαθίσταται από τη φράση «με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου».
Άρθρο 89
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
Η παρ.  6 του άρθρου 40 του ν.4024/2011 (Α’ 226) καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 209 του ν. 3584/2007 (Α’ 43), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του.
Άρθρο 90
Σύνθεση πειθαρχικών συμβουλίων προσωπικού ΟΤΑ α’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών
Στο εδάφιο Β της παρ. 3 του άρθρου 5ου  του νόμου 40/57/2012 (Α’54) η φράση της «περίπτωσης Β’» αντικαθίσταται από τη φράση της «περίπτωσης Γ’». Η ισχύς της παρ 1 αρχίζει από 14/3/12.
Άρθρο 91
Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους Περιφερειακών Ενοτήτων νησιωτικών περιοχών
Σε νησιωτικές περιοχές επιτρέπεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, η ανάθεση σε υπάλληλο καθηκόντων άλλης περιφερειακής ενότητας από αυτήν που έχει τοποθετηθεί, εφόσον αυτά εμπίπτουν στον κλάδο και την ειδικότητα του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό των εκτός έδρας μετακινήσεων που δικαιούται ο υπάλληλος ετησίως.
Άρθρο 92
Επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού
Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4369/2016 στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, κατά την οποία δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που αφορούν στην έκδοση προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκηρύσσονται αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης, οι οποίοι επιλέγονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το χρόνο έναρξής της. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 5 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να επιλέξουν προϊσταμένους Τμημάτων. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων.
Άρθρο 93
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4369/2016
Στο άρθρο 28 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει  προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής :
«5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 25,  η ισχύς των πινάκων προακτέων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και σε αυτούς εγγράφονται όσοι υπάλληλοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους. Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν ήδη καταρτιστεί οι πίνακες προακτέων του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταρτίζονται πίνακες προακτέων, στους οποίους εγγράφονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο από 1.1.2016 έως 30.4.2016, με έναρξη ισχύος των πινάκων αυτών την 1.1.2016, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ως άνω Κώδικα.»
Άρθρο 94
Πρόσληψη υδρονομέων στις Δ.Ε.Υ.Α. και αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου
 1. Η πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης από τις Δ.Ε.Υ.Α. πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β.δ. 28.3/15.4.1957 (Α’ 60), χωρίς να απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280) ή άλλου οργάνου και κατά παρέκκλιση των οριζομένων στον ν. 2190/1994 (Α΄28).
Προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης που πραγματοποιήθηκαν από τη Δ.Ε.Υ.Α. για την αρδευτική περίοδο τρέχοντος έτους με τη διαδικασία του 28.3/15.4.1957 θεωρούνται νόμιμες.
 1. Η πρόσληψη προσωπικού κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 δεν υπάγεται στην έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και στα κριτήρια και τη διαδικασία του ν. 2190/1994.
Άρθρο 95
Γονεικές άδειες
Δείτε περισσότερα ΕΔΩ
Άρθρο 96
Έλεγχος κατ’ οίκων ασθενούντων υπαλλήλων ΟΤΑ
Δείτε περισσότερα ΕΔΩ
Άρθρο 97
Μέσα Ατομικής προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων ΟΤΑ
Δείτε περισσότερα ΕΔΩ
Άρθρο 98
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Δείτε περισσότερα ΕΔΩ
Άρθρο 99
Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών
Δείτε περισσότερα ΕΔΩ
Άρθρο 100
Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων
 1. Παύουν οριστικά οι πειθαρχικές διώξεις που ασκήθηκαν βάσει της παρ. 5 της υποπαραγράφου Ζ.4 του ν.4093/2012 (Α’ 222) κατά δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ, οι οποίοι δεν παρέδωσαν στοιχεία για τους εργαζόμενους των ΟΤΑ στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ασκηθείσες ή και περατωθείσες διώξεις και πειθαρχικές διαδικασίες για την αιτία αυτή, θεωρούνται ως μη γενόμενες.
 2. Οι παράγραφοι 4 και 5 της υποπαραγράφου Ζ.4 του ν.4093/2012 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 101
Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής  ζωής»
 1. Οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, εφόσον η χρηματοδότηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τον ετήσιο κύκλο 2016-2017, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους.
 2. Εάν η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, οφείλεται στη μη ομαλή ροή χρηματοδότησης της Δράσης, οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών δύνανται να  αντιμετωπίζονται επίσης από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους, τα οποία αναπληρώνονται κατά το μέρος της διενεργηθείσας δαπάνης, όταν περιέλθει η σχετική χρηματοδότηση, τηρουμένων των κείμενων περί αναμορφώσεων του προϋπολογισμού τους διατάξεων.
Άρθρο 102
Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
H  περ. στ’ της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ’. Οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας,  ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών».
Άρθρο 103
Ρύθμιση θεμάτων μουσικών Ο.Τ.Α.
 1. Οι μουσικοί μέλη των ορχηστρικών συνόλων των Ο.ΤΑ. α’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, κατατάσσονται, με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στις ειδικές κατηγορίες Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α’, Κορυφαίος Β’ Μουσικός, βάσει του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), ο οποίος καταρτίζεται, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1992 (Α’ 160), όπως αυτό ισχύει για τις συμφωνικές ορχήστρες, εφαρμοζόμενου αυτού κατ’ αναλογία και για τα λοιπά μουσικά σύνολα.
 2. Για την κατάταξη στις ως άνω ειδικές κατηγορίες, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: Τα τυπικά προσόντα διορισμού τους, τα καθήκοντά τους όπως αυτά ορίζονται στην πρόσληψή τους ή προκύπτουν από ισχύουσα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, πράξη ανάθεσης ή διαπιστώνεται ότι ασκούνται εν τοις πράγμασι με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου. Σε κάθε μουσικό σύνολο, ορίζονται υποχρεωτικά: Ένας (1) τουλάχιστον Αρχιμουσικός, ένας (1) τουλάχιστον Κορυφαίος Α’ ανά ομάδα όμοιων οργάνων και Κορυφαίοι Β’, για τους λοιπούς μουσικούς που εκτελούν μέρη 1ου οργάνου ή όμοια  μέρη οργάνων που δεν διαχωρίζονται, όπως ιδίως ευφώνια, τούμπες ή χορωδία.
 3. Ο μηνιαίας βασικός μισθός των κατηγοριών Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α’, Κορυφαίος Β’, Μουσικός, καθορίζεται σύμφωνα με το βασικό μισθό του ενιαίου μισθολογίου, όπως αυτός έχει οριστεί κατά τις διατάξεις του Κεφ. Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176), πολλαπλασιαζόμενο επί των κατωτέρω συντελεστών, ανά κατηγορία και στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ:
Αρχιμουσικός: 1,45
Εξάρχων: 1,40
Κορυφαίος Α’: 1,30
Κορυφαίος Β’: 1,25
Μουσικός: 1,00
 1. Όπου δεν παρέχεται από την υπηρεσία μουσικό όργανο, οι μουσικοί που χρησιμοποιούν δικό τους μουσικό όργανο για την εκτέλεση της εργασίας τους, λαμβάνουν ειδικό επίδομα οργάνου για τη συντήρηση και την επισκευή του, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως. Στις χορωδίες, οι μουσικοί (χορωδοί) λαμβάνουν επίδομα φωνής, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως.
 2. Στους Αρχιμουσικούς, αντί του επιδόματος μουσικού οργάνου ή του επιδόματος φωνής, χορηγείται επίδομα βιβλιοθήκης, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως.
 3. Ως προς τα μισθολογικά θέματα των μουσικών των Ο.Τ.Α., που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά με το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφ. Β’ του ν. 4354/2015.
 4. Οι θέσεις των ως άνω υπηρετούντων υπαλλήλων, μετά τις οριζόμενες στην παρ. 1 αυτοδίκαιες κατατάξεις, ορίζονται ως οργανικές και αποτυπώνονται στον Ο.Ε.Υ. των αντίστοιχων Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1. Ομοίως και τα μουσικά σύνολα χαρακτηρίζονται ως οργανικές μονάδες.
Άρθρο 104
Παράταση των υπηρεσιών των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΕΔΗΦ) και Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων και των αντίστοιχων συμβάσεων του προσωπικού των προγραμμάτων αυτών
 1. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας» (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού, παρατείνονται πέραν της 31ης Μαρτίου 2017 και έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51 παρ. 4 περ. α’ του ν. 4707/2016 (Α’ 134) και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.5.2017. Η παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου, δεν μεταβάλλει τη νομική φύση ή το χαρακτήρα αυτών, ανεξαρτήτως του χρόνου της συνολικής τους διάρκειας και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετη γενικής και ειδικής διάταξης.
 2. Οι δαπάνες για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της ανωτέρω παραγράφου καλύπτονται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δυνατότητα αναδρομικής ισχύος στις αποφάσεις ένταξης των σχετικών Πράξεων, οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Άρθρο 105
Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
 1. Στο άρθρο 33 του ν. 4305/2014 (Α΄237) προστίθεται παρ. (5) ως εξής:
«5. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄226) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος» . Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του ν. 4305/2014.
 1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά θέσης  σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες του κλάδου μόνιμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 ή των διατάξεων του άρθρου 183 του ν. 3584/2007  μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες».
 1. Το δεύτερο εδάφιο  της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου».
 1. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν.4024/2011  ή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄138) μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος  θεωρούνται νόμιμες. Το προσωπικό κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπονται ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
Άρθρο 106
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων των ΟΤΑ
Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 39 του ν. 4369/2016  μετά τις λέξεις «του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93)», προστίθενται οι λέξεις «καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287)».
Άρθρο 107
Προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίές ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργους, στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, συμβασιούχων αμειβόμενων τουλάχιστον κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.».

Δείτε όλο το πολυνομοσχέδιο ΕΔΩ
 http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/polinomosxedio-ota-afta-einai-ta-30-arthra-gia-tous-ergazomenous-analitika/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου