Ο ΕΔΣΝΑ έχει λόγο ύπαρξης:ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, με προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του και κοινωνικό έλεγχο των δράσεων

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ασφαλιστικές Εισφορές: Απαντήσεις σε ερωτήματα


ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιους αφορά ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αφορά κατά κύριο λόγο τον υπολογισμό των εισφορών όσων είναι ασφαλισμένοι στα εντασσόμενα στον ΕΦΚΑ Ταμείων, όπως καταγράφονται και στη σχετική Εγκύκλιο. Αναφέρουμε επιγραμματικά τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, μέλη ή μετόχους Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην ΑΕ και ΙΚΕ ή όσοι υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ ή είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον ή η ΑΕ ‘έχει ως σκοπό τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων με κόμιστρο με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών. Αλλά και οι διαχειριστές ΙΚΕ, ο εταίρος Μον. ΙΚΕ, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT δυναμικότητας έως και 5 δωματίων και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων δυναμικότητας από 6 έως μέχρι και 10 δωματίων, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιοι πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΦΚΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με σχετική Εγκύκλιο, όλοι οι εργοδότες, που απασχολούν πρόσωπα, που υπάγονται στα εντασσόμενα στο ΕΦΚΑ Ταμεία, θα πρέπει να προχωρήσουν σε απογραφή.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποια θα είναι η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από 1/1/2017 καταργούνται οι ασφαλιστικές κατηγορίες-κλάσεις και πλέον ως βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το πραγματικό εισόδημα.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι εννοούμε με τον όρο «πραγματικό» εισόδημα; Είναι το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται στην Εφορία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εννοούμε το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα που προέρχεται από δραστηριότητα ή ιδιότητα που δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. (Επιχειρηματική δραστηριότητα, Αγροτική δραστηριότητα και μισθωτή εργασία)
ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποια είναι η μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως μηνιαία βάση είναι το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους δια του δώδεκα. Σ’ αυτό συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης. Αν είναι μικρότερη του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών καθώς και στις περιπτώσεις ζημιών ή μηδενικών κερδών ή υποχρεωτικής ασφάλισης λόγω ιδιότητας χωρίς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, τότε ως μηνιαία βάση λαμβάνεται το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ίδιο ισχύει και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και για τους υγειονομικούς που απασχολούνται χωρίς αμοιβή της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3232/2004.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Υπάρχει ανώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως ανώτατο όριο ορίζεται το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ισχύει. ( Μηνιαία 5860,80 ευρώ-Ετήσια 70.330,00 ευρώ).
ΕΡΩΤΗΜΑ: Υπάρχει κατώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως κατώτατο όριο ορίζεται το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει. (Μηνιαία 586,08 ευρώ-Ετήσια 7.033 ευρώ).
ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι γίνεται όταν κάποιος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για το έτος 2015 ή έχει μηδενικό εισόδημα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Σε περίπτωση που η χρονιά έχει κλείσει με ζημιά, τί εισφορά θα καταβληθεί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Για ένα απλό μέλος Εταιρείας ποια θα είναι η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα υπολογιστούν στο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Ένας αγρότης με μόνη δραστηριότητα την αγροτική εκμετάλλευση, τι εισφορές θα καταβάλλει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εισφορές υπολογίζονται επί του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος διαιρούμενου δια του αριθμού των μελών της οικογενειακής εκμετάλλευσης.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώσουν οι αγρότες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: To 70% του κατώτατου μισθού, ήτοι τα 410,2 ευρώ το μήνα αποτελούν για τους αγρότες το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Πώς υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, όταν κάποιος είναι ασφαλισμένος και στον ΟΑΕΕ και στον ΕΤΑΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση πολλαπλής ασφάλισης λόγω ιδιότητας.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Πώς υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, όταν κάποιος ασκεί και μία ή περισσότερες δραστηριότητες υπακτέες στην ασφάλιση του ΟΓΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Πώς υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές της παραγράφου 9 λαμβάνεται καταρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την παροχή της μισθωτής υπηρεσίας και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Στις λοιπές περιπτώσεις, καταρχάς λαμβάνεται το σύνολο του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Πώς συμψηφίζεται τυχόν διαφορά βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά από τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους αναζητείται και συμψηφίζεται ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Πού πρέπει να απευθύνεται κανείς για θέματα ρύθμισης χρεών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλες οι όφειλες των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμενων σταδιακά μεταφέρονται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) το οποίο πλέον θα τις διαχειρίζεται με ενιαίους κανόνες. Επίσης, μπορούν να ρυθμιστούν με τις διατάξεις του Ν.4152/13 σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Πως υπολογίζονται οι εισφορές με βάση το εισόδημα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος ως εξής: α) Κλάδος σύνταξης 20%, και β) Κλάδος ασθένειας 6,95%
ΕΡΩΤΗΜΑ: Οι εισφορές θα συνεχίζουν να πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο και ως πότε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε όλες τις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή). Για την εκτέλεση των πληρωμών οι ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα από κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα προϊόντα.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Υπάρχει δυνατότητα μερικής καταβολής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι οποιαδήποτε πληρωμή ποσού γίνεται αποδεκτή.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Ο ΕΦΚΑ θα ενημερώνει σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές, που θα πρέπει να καταβάλλω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τις εισφορές από 1/1/2017 θα σταλούν ειδοποιητήρια στα οποία θα περιλαμβάνεται ο υπολογισμός της μηνιαίας εισφοράς, το εισόδημα επί του οποίου έγινε ο υπολογισμός και στοιχεία για την πληρωμή των εισφορών.
Παράλληλα, τα στοιχεία πληρωμής των εισφορών καθώς και το ειδοποιητήριο θα είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που θα αναρτηθούν στον ιστότοπό του www.efka.gov.gr
ΕΡΩΤΗΜΑ: Πώς μπορεί ο ασφαλισμένος να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως 31/12/2016.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Συνεχίζει να ισχύει η εξαίρεση στον ΟΑΕΕ, όταν παράλληλα έχω σχέση εξηρτημένης εργασίας με πλήρη απασχόληση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, πλέον ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών και για τις δύο δραστηριότητες μετά την 1/1/2017.
http://ergasianet.gr/2017/01/16/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου